Poprawa Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gminy Zabrze.

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. została wybrana do pełnienia usługi nadzoru dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”
Projekt obejmuje: rozbudowę i przebudowę ok. 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków; budowę i przebudowę ok. 68 km kanalizacji deszczowej; wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Całkowita wartość projektu wynosi 80 mln Euro, z czego 56 mln Euro pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.