Trzeci etap realizacji odcinka zachodniego II linii metra - oświadczenie ILF Polska

Oświadczenie ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w sprawie Konkursu nr EH/226/Konk/01/2016

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od wyników Konkursu nr EH/226/Konk/01/2016 zorganizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Metro Warszawskie Sp. z o.o. na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie. Sprawie nadano sygnaturę: KIO 1251/17. W ocenie ILF, dokonanej po szczegółowej weryfikacji zwycięskiej pracy konkursowej przygotowanej przez Konsorcjum spółek AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o., AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Sp.k. i Biuro Projektów "Metroprojekt" Sp. z o.o., w postępowaniu konkursowym doszło do szeregu naruszeń mających wpływ na wynik Konkursu. Najpoważniejszy zarzut podniesiony przez ILF stanowi naruszenie przez Konsorcjum zasady anonimowości, która jest naczelną regułą rządzącą postępowaniem konkursowym. Prace konkursowe powinny zostać sporządzone w sposób uniemożliwiający identyfikację ich autorów. Ma to na celu zagwarantowanie bezstronnej oceny prac przez członków sądu konkursowego. Numer nadany swojej pracy przez Konsorcjum (mający w domyśle gwarantować anonimowość autora) jest zaś zbieżny z numerem uprawnień głównego architekta tego Konsorcjum. Już 4 maja, kilka godzin po złożeniu prac przez uczestników konkursu, w Internecie pojawiła się informacja opisująca możliwość powiązania numeru pracy Konsorcjum z numerem uprawnień jego głównego architekta - http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=139887706.

Ponadto Konsorcjum w treści swojej pracy konkursowej zawarło informacje oraz odwołania do poprzednio przeprowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa postępowania konkursowego (nr EH/226/Konk/01/14), wygranego przez to Konsorcjum, w tym numer swojej pracy konkursowej z tego postępowania. Informacje te pozwalały na zidentyfikowanie Konsorcjum jako autora pracy konkursowej w tym postępowaniu. ILF w odwołaniu przedstawił również szereg zarzutów merytorycznych do pracy konkursowej Konsorcjum. W ocenie ILF, zwycięska praca zawiera liczne braki oraz niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami technicznymi określonymi przez Zamawiających. Dotyczy to zarówno stacji metra, infrastruktury towarzyszącej, jak również STP Mory. Praca Konsorcjum zawiera także liczne niezgodności przedstawionych rozwiązań planistycznych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Uniemożliwia to uzyskanie pozwolenia na budowę obiektów metra w oparciu o pracę konkursową. Zważywszy na priorytetowy charakter postępowania konkursowego zarówno dla Zamawiających, uczestników Konkursu, jak również pasażerów, dla których metro ma powstać, niezwykle istotne jest, aby rozstrzygnięcie Konkursu nie budziło żadnych wątpliwości co do wyboru merytorycznie najlepszej pracy, jak i co do przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z właściwymi przepisami.